WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

WIJKPANELVERGADERING HEECHTERP-SCHIERINGEN 06-10-2016

Locatie: Wijkcentrum Egelantierstraat 3 , Leeuwarden

Aanwezig:

 • Fridus van den Berg                         Bewoner
 • Nienke Kuiper                                   Bewoonster
 • Petra Talsma                                     Bewoonster
 • Mory Poursaleh                                Bewoner
 • Vincent Childs                                   Bewoner

Afwezig:

 • Rikkie Hagen                                      Wijkmanager

Notuliste: Petra Vlutters

1).  Opening en vaststellen agenda.

Vincent heet iedereen welkom.  Er wordt een agendapunt toegevoegd aan 2:  aanvraag van Jacob Kant aan het wijkpreventie team.

2).  Binnengekomen stukken (aanmelding RAK)

Aanmelding voor het RAK voor mevrouw Kapiteijn die altijd voor iedereen klaar staat.  Nienke geeft aan dat ze dit ook iets vindt voor de mantelzorgersdag die jaarlijks vanuit het wijkcentrum gehouden wordt (10 nov. 2016). Vincent pakt het op.

Aanvraag Jacob namens buurtpreventieteam aan het wijkpanel. Het is de bedoeling om apps te gaan gebruiken voor bewoners om problemen gerichter te kunnen aanpakken. Er wordt een app aangemaakt per probleem en deze wordt alleen aan de bewoners beschikbaar gesteld die vlak bij ‘het probleem’ wonen. Er wordt aan het panel gevraagd om de kosten voor ondersteunende borden en  flyers te vergoeden. De gemeente zorgt voor de plaatsing van de borden.  Het gaat om € 1125,= incl. BTW voor de borden en € 59,17,= voor de flyers. Een terugkoppeling over de resultaten wordt door het panel ook gewaardeerd. Petra zal dit aan Jacob vragen.  Het panel stemt in met de borden en de flyers.

3).  Notulen vorige vergadering

Notulen goedgekeurd

4).  Stemming nieuw bestuur van het wijkpanel

Er zijn momenteel  5 panelleden. In principe wordt het panel niet stuurloos bevonden. Een 5 koppig bestuur wordt gunstig bevonden .  Er moeten daarnaast voldoende mensen zijn om aan de diverse werkgroepen deel te nemen,  doeners dus.

Er is op dit moment geen draagvlak om ineens te stemmen voor een nieuw 3 koppig bestuur om mee te starten, vanwege de tijdsdruk voor de andere onderwerpen wordt besloten dit punt te seponeren tot de volgende vergadering. Het inschakelen van de sesamcommissie zal plaatsvinden op het moment dat er in ieder geval een begin van een bestuur is.

 5).  Speerpunten volgend jaar en subsidieaanvraag

Investering in goede plannen is nodig om volgend jaar voldoende subsidie te krijgen.

De subsidieaanvraag moet  voor 1 november gedaan zijn!

Te denken valt aan het bekostigen van:

 • De Wijkkrant
 • De Jeugd (veel ideeën hebben betrekking tot de speeltuinen in de wijk)
 • Ouderen (bv het busje idee)

Mory noemt een Amfitheater als groot project.

Welke punten spelen er het komende jaar? Denk aan organisatorische punten zoals:

 • vormen van een stichting (tbv wijkkrant en advertentie inkomsten)
 • Statuten en huishoudelijk reglement
 • Profielen nieuwe leden (uitbreiding wijkpanel)
 • Werkgroepen (oa. voor verwerken binnengekomen ideeën)

Eigen locatie? Meer werkgroepen = meer vergaderingen = behoefte eigen ruimte. De ruimte boven het sociaalwijkteam wordt genoemd als geschikte locatie. Deze is van de gemeente.

 6).  Stemming beste wijkidee

Er wordt gestemd over het beste wijkidee. Vincent deelt hiertoe aan iedereen in een andere kleur de cijfers 1, 2, en 3 en twee blanco uit. Op tafel liggen alle ingediende ideeën. Er zijn 11 ideeën binnen maar ondertussen is er nog een binnengekomen (hekje Plataanschool).  Het wil overigens niet zeggen dat ideeën niet uitgevoerd worden als ze niet bij de winnaars horen. 

Iedereen legt zijn cijfers ter beoordeling op de ideeën, er wordt druk gewikt en gewogen. Dit is het resultaat:

Nummer 1 : Marktplein / evenementen terrein (waar van alles georganiseerd kan worden).

Nummer 2 : Sociaal eten (betaalbare maaltijden)

Nummer 3: Het busje voor ouderen

Op vrijdag 28 oktober van 20.30 uur tot 23.30 uur vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats. Er wordt een band uitgenodigd.

7).  Afscheid van wijkpanelleden.

 Sabina van der Schaaf en Jitze Schaap zijn inmiddels aangeschoven en worden namen het huidige panel  hartelijk bedankt voor alle inzet die zij jarenlang hebben geleverd voor de wijk. Zij gingen gesierd met een glimlach, een bos bloemen en een envelop de deur uit.  Ze zullen vast nog regelmatig te zien zijn in het wijkcentrum.

 De volgende vergaderdatum wordt donderdag  3 november in het wijkcentrum.