WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

WIJKPANELVERGADERING HEECHTERP-SCHIERINGEN 21-07-2016

Locatie: Meetingpoint Lifemaster Larixstraat 16 Leeuwarden

Aanwezig:

  • Frans de Bie                                      Voorzitter
  • Fridus van den Berg                         Bewoner
  • Nienke Kuiper                                   Bewoonster
  • Petra Talsma                                     Bewoonster
  • Mory Poursaleh                                Bewoner
  • Vincent Childs                                   Bewoner
  • Rikkie Hagen                                     Wijkmanager

Notuliste: Petra Vlutters

1).  Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2).  Mededelingen

-De organisatie van de MidNight Walk wil de route graag door de fruitpluktuin laten lopen. Dit gaat niet omdat er maar één ingang is. Ze zijn doorgestuurd naar Asgaard.

-Elkien visitatie in Heerenveen op 28 september van 10.15 uur tot 11.15 uur. Fridus gaat er naar toe.

- Redactie wijkkrant: het is lastig mensen te vinden die kunnen schrijven en interviewen. Er zijn al diverse oproepen geplaatst. Frans wil graag een 2 maandelijkse uitgave, anderen vinden dat te hoog gegrepen en vinden 4 keer per jaar prima. Nienke geeft aan dat je dan wel vaak achter de feiten aanloopt, zij heeft liever een maandelijkse nieuwsbrief oid (niet iedereen heeft facebook). Mory en Nienke gaan nadenken over een opzet en de verspreiding ervan (b.v. via het bewonersbedrijf).

Nienke zou graag asbakken en prullenbakken geplaatst hebben in de tuin ‘van Rob’ voor het wijkcentrum. Fridus weet dat de gemeente de bakken wel wil plaatsen maar dat het wijkcentrum ze dan moet legen.

3).  Notulen 23-06

Punt  11:  Peter Jaren moet zijn Peter Jager

Punt  14: Zin kan vervangen worden door:  Fridus geeft aan het afscheid van Jitse en Sabina niet te vergeten. Vincent regelt dit.

4).  Schelpenpad

Het schelpenpad is klaar maar er wordt vaak met auto’s overheen gereden , ook door professionals (prullenbaklegers en grasmaaiers). De drainagebuizen zijn al enigszins kapot gereden.

5).  Pluktuin, verhuizing en onderhoud

De pluktuin verhuist naar de andere kant langs het fietspad Kalverdijkje.  Als alles goed gaat (vergunning ed), is het in oktober klaar. Er is een samenwerkingsverband gezocht met de Brêgge en Nordwin.  Het verhuisplan wordt door Nordwin gemaakt, zij hebben kennis van het verplaatsen van planten & Pitter Jelles kan voor het onderhoud zorgen. Het bewonersbedrijf raakt de pluktuin dus kwijt.

 

6).  RAK  (Random Acts off Kindness) 

Hoofddoelen zijn:

  • Iets doen voor individuele wijkbewoners n.a.v. een speciale prestaties of gelegenheid
  • Goed gedrag belonen
  • Het onder de aandacht brengen van een eigen organisatie

In eerste instantie zal het wijkpanel zelf op zoek moeten gaan naar mensen  (4 mensen worden al genoemd).

Er wordt ook aangegeven buiten de ‘geijkte’ mensen / vrijwilligers te zoeken, bv. onder mantelzorgers en mensen die het niet breed hebben. Er wordt besloten er gewoon mee te beginnen.

7).  Asgaard

Asgaard wil de overgebleven schelpen wel graag hebben, dank daarvoor maar hebben geen vervoer. Er wordt aangegeven dat er een bakfiets gratis te leen is bij het bewonersbedrijf en bij Omrin.

8).  Hondentrainingen

Er is nog geen rekening geweest. De trainingen gaan goed maar Frans vindt dat er niet gehandhaafd is en dat het doel  dus al twee keer niet gehaald is. Hij is daardoor voor stoppen met de trainingen (handhaving vindt alleen plaats dmv het doorzoeken van vuilniszakken).

De vraag die gesteld wordt is:  was het een voorwaarde voor de trainingen om te handhaven? De training was bedoeld om mensen met agressieve honden te trekken maar die komen niet. Agressieve honden lopen gewoon los. I.p.v. een bekeuring konden ze dan ook kiezen voor de training. Volgens Rikkie was het inwisselen van een boete in een training niet mogelijk.  Ze gaat handhaving aanspreken op het nalaten. Het wijkpanel kan tevens vragen de trainingen te evalueren, bv op waar de mensen vandaan komen.

9).  Preventieteam/APV  (Algemene Plaatselijke Verordening)

De oude bordjes zijn nog niet weggehaald. Petra zegt dat er een gesprek is geweest met het preventieteam de wijkagent , Jan Vullings, en buurtconciërge Jacob Vierkant. Hun hebben  geadviseerd niet met het vingertje te wijzen.  En zodoende mensen niet te wijzen op waar ze wel en niet met de hond mogen lopen en dat ze de poep moeten opruimen.  Hondenpoep blijkt bovendien niet het belangrijkste probleem te worden gevonden volgens Petra.  Het wijkpreventieteam bestaat uit  vrijwilligers uit de wijk. Wat zij doen is kijken, luisteren en doorgeven (b.v. van kapotte verlichting, overvolle brievenbussen, pakeren op de stoep). Als preventieteam willen zij hetzelfde uitstralen en niet dat de één wel en de ander niet iemand ergens op aanspreekt.  Het preventieteam gaat niet mee flyeren. Dan kun je scheve gezichten krijgen. Zodanig zijn zij dus minder geschikt op te treden tegen hondeneigenaren. Nienke vindt daarom dat preventie

teams tussen wijken met elkaar uit moeten wisselen.

10). Rol van de voorzitter .

Petra geeft aan dat ze een andere manier van onderling communiceren wenst (vnl  ook buiten de vergaderingen).  Een voorzitter moet goed kunnen luisteren en andere meningen kunnen accepteren.

Ze loopt hier momenteel  tegenaan. De voorzitter geeft aan zich hier niet in te herkennen.

11).  Mededeling

De huidige voorzitter Frans de Bie, geeft aan met ingang van 1 november te stoppen als voorzitter. Dit omdat hij naar eigen zeggen teveel negatieve reacties op zich af krijgt. Hij steekt veel tijd en energie in de werkzaamheden en dat werkt demotiverend.  Hij maakt nog wel het een en ander af waaronder de activiteiten rond de dierenambulance en de voedselbank en het wijkidee. De panelleden reageren enigszins verrast.

12).  Rondvraag

- Nienke vindt dat familieleden met het wijkidee mee moeten kunnen doen wanneer ze niet meer thuis wonen. Er wordt ingestemd. Ook vond ze haar eerste wijkpanelvergadering  (nieuwe opzet )vruchtbaar.

-Fridus vraagt Frans toch nog eens na te denken over zijn voorzitterschap of andere deelname aan het panel.

- Frans meldt dat zich iemand heeft aangemeld als wijkpanellid. Vincent wil dit graag uitstellen tot na het vertrek van de huidige voorzitter. Gezien het aangemelde lid ook lid is van een andere stichting wil het panel graag een clausule opnemen in het huishoudelijk reglement waarin staat dat leden zich onthouden van stemming bij zaken die desbetreffende stichting  aan gaan (waar het lid ook deel van uit maakt).

Ook worden er nog eisen opgesteld waaraan een nieuw panellid moet voldoen (profielschets).

Het panel vindt het daarnaast zinvol om ook een wijkpanellid in andere stichtingen  te hebben of er af

en toe een afgevaardigde op bezoek te laten gaan.

13).  Sluiting

Volgende vergaderingen zijn op donderdag 1 sept, donderdag 22 sept en donderdag  20 okt