WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

WIJKPANELVERGADERING HEECHTERP-SCHIERINGEN 23-06-2016

Locatie: Meetingpoint Lifemaster Larixstraat 16 Leeuwarden

Aanwezig:

 • Frans de Bie                                      Voorzitter
 • Fridus van den Berg                         Bewoner
 • Rikkie Hagen                                     Wijkmanager
 • Mory Poursaleh                                Bewoner
 • Vincent Childs                                   Bewoner

Afwezig:

 • Petra Talsma                                     Bewoonster
 • Nienke Kuiper                                   Bewoonster

Notuliste: Sil van der Iest

1. Opening

2. Goedkeuring notulen 19-05-2016

De notulen worden goedgekeurd. Frans vraagt aan Rikkie hoe het zit met de notulen, als er veranderingen worden vermeld word dan veranderd in de notulen? Rikkie geeft aan dat dat gedaan moet worden voordat ze op de site komen

3. Stichting ja of nee

Er word besloten om als stichting verder te gaan. Frans maakt een afspraak bij de notaris. Dit jaar is er iedere maand een algemene wijkpanel vergadering. Vanaf volgend jaar zal er om de 2 maanden een algemene vergadering zijn. De maanden daartussen komt het dagelijks bestuur bij elkaar.

4. Aanschaf 3 laptops

Een voor de voorzitter/secretaris (Frans), 1 voor de penningmeester (Vincent) en een voor de wijkkrant (Mory). Voordelen: Mails kunnen bewaard blijven, makkelijk bij overdracht. Software voor wijkkrant op laptops van het wijkpanel. Iedereen die aanwezig is is voor aanschaf van de laptops. Frans informeert nog of Petra ook een laptop nodig heeft.

Aandachtspunten: aanschaf roept een reactie op bij bewoners, deze moeeten worden verantwoord. Bruikleenovereenkomst zorgt ervoor dat de laptops binnen het wijkpanel blijven. Afspraak: er wordt begonnen met het maken van een inventarislijst

5.Factuur voor feest van Robs tuinverbouwing van het BBHS wordt besproken.

Deze is zoals afgesproken onder de 1000 euro gebleven. Serveerschalen en statafels waren ook bij het wijkcentrum beschikbaar. Rekening wordt met aantekening betaald, maar in de toekomst moet er kritischer gekeken worden naar waar de uitgaven naartoe gaan. Dit kan door meer vragen te stellen of offertes te vragen en beter te controleren.

6. RAK (Random Acts of Kindness)

Reclame voor bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld een geboorte, trouwerij of verjaardag. Budgettechnisch kost dit niet veel. De gemeente kan geen gegevens van deze mensen aan derden verstrekken.

Afspraak: Het plan wordt verder uitgewerkt met een maximum budget per keer/jaar. Een optie is om een oproep te plaatsen in de krant.

7. Struunpad

10.000 euro moet dit jaar aan het struunpad uitgegeven worden. Uitzondering: als duidelijk aangegeven kan worden waar het precies aan uit wordt gegeven mag het ook volgend jaar worden besteed. Dit wordt nog behandeld. Voorgesteld wordt om bankjes neer te zetten. Deze zijn echter prijzig.

Bij de Eikenflat komt het losloopgebied voor honden te vervallen. Tegenover het wijkcentrum en tussen de Eikenflat 1 en 2 komt een afgezet losloopgebied

8. Asgaard, uitkijktoren.

Asgaard heeft geen financien voor een uitkijktoren. Het is aan hen om een voorstel te doen wat betreft de uitvoering van een plan. Een andere optie is om vanuit het wijkpanel een plan te maken voor een uitkijktoren. Mocht dit niks worden kan misschien een deel van de 10.000 euro aan Asgaard worden besteed

9. Beste wijkidee (opzet)

Bewoners met het beste idee kunnen een prijs winnen. De ideeen worden beoordeeld door het wijkpanel.

 • Ideeen moeten draagkracht hebben voor de wijk
 • Wanneer is de sluitingstermijn en bekendmaking van de winnaar?
 • Het beste idee is een idee dat uitvoerbaar is in Heechterp-Schieringen
 • Of het uitvoerbaar is wordt door het wijkpanel besloten
 • Wanneer wordt het uitgevoerd?

Afspraak: Er worden 3 prijzen aangehouden. Dit zijn bijvoorbeeld tegoedbonnen (van 300,200 en 100 euro) met een bosje bloemen. Het idee van de opzet wordt verder uitgewerkt. In de wijk worden folders uitgedeeld (onder 2450 huishoudens). Ook kunnen er eventueel posters worden gemaakt. Het beste wijkidee begint zo snel mogelijk en sluit eind september. Het voorstel is om eind oktober de bekendmaking te doen


10. Verslag expertteam

Expertteam laat de wijk Heechterp-Schieringen met rust. Ze zijn het oneens met de bemoeienis door het sociaal wijkteam

11. Inloopavond nieuwbouw school Egelantierstraat

De vergunning van de MBO school is voor laagbouw, maar de school krijgt 2 verdiepingen en biedt capaciteit voor 800 leerlingen. Er worden opleidingen voor politie en beveiliging aangeboden. Er worden normale schooltijden gehanteerd.

Door de bewoners is het punt ingebracht om de beoogde parkeerplaats bij de rotonde van de Grote Keizer in te richten. Op deze manier blijven auto's zoveel mogelijk buiten de wijk. Peter Jager regelt dit en komt hier op terug richting de bewoners.

12. Fruitpluktuin

Het gras van de fruitpluktuin wordt gemaaid volgens een offerte van twee keer per maand. In de praktijk komen ze een keer per maand het gras maaien. 

Afspraak: wanneer zaken niet goed lopen wordt dit onderling met de betrokken partijen besproken

13. Voedselbank en Dierenambulance

Gemeentebelangen heeft een voorstel ingediend bij de begroting van volgend jaar om de subsidie vor de voedselbank te schrappen. Stel dit zou wegvallen is het wenselijk om met wijkpanels een plan te maken om samen het gemis van de voedselbank te kunnen opvangen voor volgend jaar. Ieder wijkpanel zou €500,- in kunnen leggen om dit te bewerkstelligen. Ook wordt er gekeken of er voldoende draagkracht is om een actie te starten om de Dierenambulance financieel te ondersteunen met €500,- door de wijkpanels en dorpsbelangen.. Het idee wordt voorgelegd aan het expertteam

14. Rondvraag

Vincent heeft een vraag over de computervaardigheden van Mory in verband met de wijkkrant. Er wordt voorgesteld om na te gaan wat wel en wat niet binnen de mogelijkheden ligt. Er is voor het verbeteren van computervaardigheden geld beschikbaar voor een computercursus.

Rikkie geeft aan dat er een facebook pagina ' wijken en dorpen Leeuwarden' is aangemaakt vanuit de gemeente. Het is de bedoeling om zaken uit wijken onderling hier te delen

Fridus geeft aan voor de volgende keer na te willen denken over het afscheid van bepaalde mensen. Dit wordt in orde gemaakt.

Sil heeft keuken ingebracht.Het probleem is dat er al veel van dit soort initiatieven in de wijk zijn. Het is een goed idee wat verder uitgewerkt kan worden. Het wijkpanel blijft graag op de hoogte. 23 juli is er ook een etentje buiten (Ken uw eigen streekgerechten) voor 50 man. Ze zoeken nog mensen in de bediening. Misschien kan het Meetingpoint een bijdrage leveren.

15. Sluiting

Om 21:40 is de sluiting van de vergadering